Les œuvres des élèves

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นการทำให้นักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอื่น ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ รูปแบบพฤติกรรม และเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอื่น ที่มีต่อสังคมของเรา วัฒนธรรมมีองค์ประกอบ  3 ส่วน คือ แนวคิด การปฏิบัติ และผลผลิต ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงออก ถึงแนวคิดด้านวัฒนธรรม นักเรียนจะมีโอกาสได้สะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรม ของตนหลังจากได้ศึกษาภาษา และวัฒนธรรมของชนชาติอื่น

หน่วยการเรียนรู้ “ Qu’est-ce qu’on mange ? ”


สาระการเรียนรู้

Fonction de communication

♦  Exprimer la quantité   การใช้คำบอกปริมาณ
♦  Faire des propositions   การแนะนำ การเสนอขอ
♦  Exprimer des goûts   การแสดงรสนิยม ความชอบ

Culturel
♦  Faire la cuisine   การทำอาหาร
♦  La nourriture   อาหารชนิดต่าง ๆ

             

       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 

 

Follow us

Facebook